0 ks 0.00 €

 

1. Všeobecné ustanovenia

  

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode casaromantica.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).

 

Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

 

Predávajúci:

Casa Romantica s.r.o. Gajova 4, 811 09 Bratislava 
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67239/B 
IČO: 45 710 945 
DIČ: 2023104820

Spoločnosť je registrovaná ako platca DPH.

 

Kupujúci:

 

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 

Tovar:

Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu casaromantica.sk alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

  

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

  

  • kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
  • kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
  • vybraný spôsob platby,
  • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

  

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie.

 

Overením objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

 

3. Platobné podmienky

 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho vopred, prostredníctvom GoPay- platby kartou alebo dobierkou. 

 

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

 

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "dopredaj" alebo "zľava", prípadne štítkom s počtom percent, ktoré zľava z pôvodnej ceny tovaru činí. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

Na zľavnený tovar sa nevzťahuje zľava, ktorá bola zákazníkovi nastavená predávajúcim ako stála (napr. pri celkovej sume objednávok za kalendárny rok, ktoré presiahnu predávajúcim v obchode nastavenú hodnotu a pod.). Zľavy sa nespočítavajú.

 

3.1 Stále zľavy pre verných zákazníkov

Verným zákazníkom umožňujeme splnením podmienok získať stále zľavy z ceny nákupu. Podmienkou získania zľavy pre verného zákazníka je registrácia na stránke www.casaromantica.sk. Registráciou verný zákazník získava prehľad o svojich uskutočnených nákupoch. Zľavu verného zákazníka získa zákazník prekročením minimálnej stanovenej sumy, ktorá tvorí súčet uskutočnených nákupov na stránke www.casaromantica.sk.

 

Zľavy pre verných zákazníkov sú vyjadrené percentuálnou zľavou z hodnoty tovaru za splnenia minimálnej aumy objednávky:

 

3% ZĽAVA pri prekročení hranice 300 €

5% ZĽAVA pri prekročení hranice 800 €

7% ZĽAVA pri prekročení hranice 1500 €.

Súčtom doterajších nákupov sa zľava začne zobrazovať automaticky, z cien všetkých produktov na stránke, po prihlásení do profilu zákazníka. Nákupy uskutočnené bez prihlásenia nie je možné, do celkového súčtu nákupov, započítať!

 

4. Dodacie podmienky

 

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom alebo prevzatý osobne).

 

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 5 dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

 

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci, v čo najkratšom čase, kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

 

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy. Štandardná doprava tovaru v SR pri objednávkach v súhrnnej hodnote balíka nad 100€ s DPH je zdarma. 

 

Taktiež predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere.

 

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

 

Upozornenie!

Zásielku, ktorá jeví známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.) v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru.

 

Vážení zákazníci, prosím uvedomte si, že každá vami odoslaná objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Ak si objednávku zaslanú na dobierku nevyzdvihnete, vyhradzujeme si právo žiasať od vás náhradu poštovných nákladov, ktoré nám vznikli s vami nevyzdvihnutou objednávkou. 

 

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

 

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14 kalendárnych dní.

 

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

 

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. 

 

7. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

 

I. LEHOTA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

 

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru (doručenia prepravnou spoločnosťou). V prípade, pokiaľ si kupujúci objednal rôzne druhy tovaru a predávajúci tieto, po dohode s kupujúcim, zasiela po častiach, tovar, sa na účely odstúpenia od zmluvy, považuje za prevzatý okamihom doručenia poslednej časti objednávky. Lehota sa začína počítať až v deň nasledujúci po doručení objednávky. Pokiaľ posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, či sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.

 

II. PODMIENKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY:


Kupujúcemu sa pri objednávke tovaru zasiela spolu s Obchodnými podmienkami aj Formulár na odstúpenie od zmluvy. Uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy je akceptované odoslaním vyplneného formulára, prípadne kupujúcim vlastne formulovaného odstúpenia od zmluvy na e-mailovú adresu: info@casaromantica.sk prípadne poštou na adresu sídla spoločnosti: Casa Romantica s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika.

 

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci - spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.

 

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil spolu s prepravnými nákladmi, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia.

 

V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru kupujúcim - spotrebiteľom po stanovenej lehote 14 kalendárnych dní, alebo vrátenia tovaru kupujúcim – právnickou osobou, ak vrátenie tovaru bolo odsúhlasené predávajúcim, bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 15% z ceny, min. však 15,-EUR. Prepravné náklady za dodanie tovaru sa nevracajú.

 

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou. V prípade krehkého tovaru odporúčame kupujúcemu poistiť balík na sumu hodnoty tovaru.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak bol tovar dodaný na základe jeho osobnej objednávky (nábytok na objednávku).

 

8. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

 

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj potvrdenie o objednaní tovaru a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

 

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

 

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pri neoprávnenej reklamácii prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.

 

Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

 

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 

9. Ochrana osobných údajov

 

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.

Predávajúci (prevádzkovateľ) sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi a nebude ich poskytovať odplatne ani bezodplatne na žiaden iný účel.

Označením štvorcového políčka umiesteného na konci objednávky kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupe za vyššie stanovených podmienok a to len za účelom uskutočnenia plnenia z platne uzavretej kúpnej zmluvy.

Predávajúci (prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje za účelom spracovania objednávky a dodania tovaru kupujúcemu. Osobné údaje kupujúceho sú nevyhnutné k tomu, aby predávajúci s kupujúcim mohol uzavrieť kúpnu zmluvu a v prípade, ak kupujúci predávajúcemu osobné údaje (meno, priezvisko, prípadne názov firmy, IČO, adresa dodania, e-mail a telefónne číslo) nebudú zo strany kupujúceho poskytnuté, predávajúci a kupujúci nemôžu vzájomne uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

10. Záverečné ustanovenia

 

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK